Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to za účelem plnění kupní smlouvy a pro marketingové účely kupujícího. Nakládání s osobními údaji kupujícího je prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, přičemž kupující má právo písemně odvolat udělení souhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje kupujícího jsou zabezpečeny proti zneužití, přičemž prodávající se zavazuje nepředat žádný z osobních údajů další osobě, vyjma třetím osobám, které nezbytně použil k plnění kupní smlouvy. Jednotlivé kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány v elektronické podobě a jsou nepřístupné.

Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.

Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.

Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.

Tímto udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem:

  • Zpracování objednávky a věci s tím spojené
  • Přijímání marketingových nabídek a informací ohledně budoucích nabídek

Mé osobní údaje, které dobrovolně poskytuji správci osobních údajů (jak je identifikován níže), jsou následující: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, adresa a další informace.

Tyto údaje jsou shromažďovány a budou zpracovávány prodávajícím.

 

Správce a zpracovatel/é osobních údajů zavedou technologická, fyzická, administrativní a procedurální záruky, které budou v souladu se standardy přijatými v příslušném odvětví za účelem ochrany a zajištění důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti zpracovávaných osobních údajů, zabránění neoprávněnému užití nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům či porušení zabezpečení osobních údajů (bezpečnostní incidenty) v souladu s platnými právními předpisy.

Příjemci osobních údajů: Osobní údaje budou zpřístupněny následujícím příjemcům osobních údajů nebo kategoriím příjemců: Prodávajícímu a jeho personálu odpovědnému za činnost v oblasti prodeje a marketingu.

Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty příslušným orgánům oprávněným na základě platných právních předpisů.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány: osobní údaje budou uchovávány po dobu pěti let. Beru na vědomí, že před uplynutím této doby mě může správce kontaktovat za účelem obnovení mého souhlasu a že bez jeho obnovení budou mé osobní údaje po uplynutí výše uvedené doby trvale vymazány.

Beru na vědomí, že jako subjekt osobních údajů mám právo požadovat od správce údajů přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání či omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky k tomuto zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Veškerá práva popsaná v tomto odstavci mohou být uplatněna zasláním emailové žádosti správci osobních údajů na adresu: info@teka-cz.cz

Beru též na vědomí, že mám právo podat stížnost u místně příslušného orgánu dozoru, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Zpracování mých osobních údajů je nezbytné pro splnění účelu, který je popsán výše. Pokud nedojde k udělení souhlasu nebo pokud později podám žádost o vymazání svých údajů nebo svůj souhlas odvolám, může to znamenat, že prodávající mě nebude moci informovat o jakýchkoliv možnostech spojené s prodejem a marketingem.